(F002) Ula "Hayrihi ve Şerrihi Min Allahi Teala" türkü değildir ya!, Üstad Kadir Mısıroglu

Ula "Hayrihi ve Şerrihi Min Allahi Teala" türkü değildir ya!, Üstad Kadir Mısıroglu

Sohbetin tamamı (Tarih Sohbetleri - Üstad Kadir Mısıroğlu, 05.11.2010): http://youtu.be/CeJQeVuPBeM

Dînin metafizik mes'elelerini câhil halk kitlelerine onların anlayabileceği bir üslûpla nakledebilmek, cidden müşkil bir mes'eledir. Hem dînî gerçekleri muhâfaza edebilmek hem de bu gerçeklerin câhil veya çocuk seviyesinde bir idrâke sığdırabilmek çok zordur. 1950'li yıllardaki üniversite talebeliğimiz esnâsında Bâyezid Câmi-i Şerîfi'nde her sınıftan insana vaaz eden büyük âlim Beşiktaşlı Hacı Cemâl Efendi'nin vaazlarında bu dirâyeti gösterdiğine birçok kereler şâhid olmuşumdur. Gerçekten "İnsanların akılları seviyesine göre söyleyiniz!" meâlindeki hadîs-i şerîfi büyük bir dirâyetle tatbik eder ve yerine göre îkâzlarını, irşâdlarını, tenkid veya ta'rizlerini zarîf bir sûrette fıkralar içine sığdırırdı.
Bir Ramazan-ı Şerîf'te alenen nakz-ı sıyâm eden sözde müslümanları şu fıkra ile tâ'riz oklarına hedef kılmıştı:
"−Bizim hanım biraz savruktur. Akşam tembellik edip sahur sofrasını kaldırmamış. Sabahleyin baktım; masanın üzerine sıçrayan bir kedi pide artıklarından birini kapmış kaçıyor. Hanıma bağırdım:
«--Hanım, hanım, şu sersem kedi bugün Ramazan olduğunu unutmuş. Şunu kovala, pideyi bıraktır, ağzından düşür!»
Hanım hayretle yüzüme baktı ve:
«--Hoca sen deli misin? O insan mıdır ki?!. Hayvan.. Hayvan oruçtan ne anlasın?» dedi."
İşte bu tâ'riz ve telkin üslûbunda halk içinde yetişmiş bazı oflu hocalar da büyük bir dirâyet göstermiştir. Bunlardan biri halka vaaz ediyor ve kaderi îzâh ediyormuş. Cemâat inançlı olsa da dînî bilgilerden nasibini az almış bulunan köylülermiş. Demiş ki;
"--Ula sağa eder biri bi eyuluk. Sanma oni sağa etdi o. Ya nedur? Oni oğa (ona) etdurdi Cenâb-i Ellah. Niçun? Ula niçun olacak Cenâb-i Ellah sağa o eyuluk edulsin istemesa, onun akline bile keturmaz (getirmez) oni. Aklina kelursa, onüne koyar kırk tane mani da yapamaz oni."
"Sağa etdi biri bi fenaluk. Sanma oni da sağa etdi o. Ya? Oni da oğa etdurdi Cenâb-i Ellah. Niçun? E canum sağa o eyuluk edulsun diye Cenâb-i Ellah istemesa oni onun aklina geturur mi? Gelsa aklina onune koyar kirk tane mani da o isteduğu halde o işi yepamaz!" demiş ve ilâve etmiş:
"--Ula «hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ» türkü değildur ya!"
Ve bu üslûpla kaderi cemâatine anlatmaya çalışmış.
Cami boşaldığında muzip bir adam hocadan bir adım geri kalarak ensesine kuvvetli bir tokat patlatmış. Hoca hışımla başını çevirip geriye dönünce adam sâkin bir şekilde:
"--E hocaefendi, ne kızayisun? Hoş oni sağa ben etmedum. Etturdi oni sağa Cenâb-i Ellah." deyince hoca:
"--Ula ben hoş câminin içinde soyleduğum sözlerı unutmadum. Helbet (elbet) oni bağa etturdi Cenâb-i Ellah. Lâkin sen da bilursun, ben da bilurum, cümle âlem da bilur ki, Cenâb-i Ellah'un eli ayağı yoktur. Bu işe bir namussuzi memur etmasi lâzum. Ova (ona) bakayirum ki, hangi pezevengi bu işe memur etdi." diye karşılık vermiş.

Not: İmam Hatip mektepleri ve Kur'ân-ı Kerîm dersanelerinin kapatılmasıyla başörtüsü yasağına öncülük etmiş olan siyasîlere ithaf olunur.

================================

İthaflı Fıkralar, Üstad Kadir Mısıroğlu

Bu eserin müellifi, ciddî bir dâvanın takipçisi bulunmasından dolayı gençlik yıllarından beri latifeyi soğuk karşılamış olmakla itham edile gelmiştir. Buna rağmen O'nun da icâbında sohbetlerini fıkralarla süsleyip takviye ettiği bir gerçektir. Ancak sırf fıkra anlatmış olmak için bir fıkra nakletmek o fıkrayı boşlukta, yani muallak kılacağından onu bir fikir zemininde kullanmak lâzım geldiği hususundaki müdîr görüş icabı olarak bu eserdeki fıkralar bir ithaf ile makul bir zemine oturtulmak istenilmiştir. Bundan dolayı onlara "İthaflı Fıkralar" ismi verilmiştir.

http://sebilyayinevi.com/index.php?ro...

================================

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.

Last watched

Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.